Personlig Kunderservice
100% dansk ejet selskab siden 1997
+45 49 75 88 10
ventas@ventas.dk
VENTAS A/S 3400 HILLERØD

Boligventilation

I beboelsesbygninger stiller bygningsreglementet generelt krav om et grundluftskifte på 0,30 l/s pr. m² opvarmet etageareal. Derudover er der krav om, at luftmængderne kan forøges til specifikke mængder i køkken, bad, wc-rum, bryggers og kælderrum. Hvis boligen ikke er i anvendelse i en længere periode over døgnet er det tilladt at reducere luftskiftet til 0,15 l/s pr. m². Dette kræver dog at man ved regulering og måling kan sikre en tilfredsstillende luftkvalitet i boligen. 

Der er også krav om ventilation i andre rum end de ovenfor anførte. Ventilationen skal her dimensioneres under hensyn til rummets anvendelse og størrelse. Andre rum i beboelsesbygninger kan f.eks. være vaske- og tørrerum, sauna, elevatorer og garageanlæg.

Det nuværende bygnigsreglements bestemmelser gælder for nybyggeri, gennemgribende ombygninger eller anvendeslsesændringer i eksisterende byggeri. Ved mindre ombygningsopgaver som udskiftning af vinduer og døre skal det sikres, at bygningens ventilationforhold ved opførelsestidspunktet opretholdes. Bygnigsreglementets nuværende bestemmelser om ventilation gælder ligeledes ved nyinstallation i en eksisterende bygning eller ved total udskiftning af eksisterende ventilationssystem.

Ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning, hvor aggregat og kanalsystem kun betjener én bolig, skal udføres med varmegenvinding med en tør temperaturvirkningsgrad på minimum 80% iht. EN 13141-7. Endvidere må det specifikke elforbrug til lufttransport ikke overstige 1000 J/m3 ved maksimalt tryktab.

Flere af vores boligaggregater opfylder også foreskrifterne for lavenergiklasse. Her skal aggregatet have et specifikt elforbrug (SEL) på max. 800 J/m³ og en temperaturvirkningsgrad på min. 85%.

Bygningsreglementet skelner mellem enfamilehuse og etageboliger. Etageboliger er selvstændige boliger, der ligger ovenpå hinanden i to lag eller mere for beboelse.

   Enfamiliehuse

I enfamiliehuse kan der vælges både naturlig ventilation eller mekanisk ventilation eller en kombination af mekanisk og naturlig ventilation. Der er ikke krav om at ventilation skal udføres med med varmegenvinding, med mindre der installeres et ventilationsaggregat med indblæsning og udsugning. Ventas A/S anbefaler ventilation med varmegenvinding.

   Etageboliger

Ventilation i etageboliger skal udføres med varrmegenvinding. Her er kravet at det specifikke elforbrug ved grundluftskiftet ikke må overstige 1200 J/m3 og varmevirkningsgraden skal være minimum 73%.

De skærpede krav der gælder ventilationsaggregater, der kun betjener en enkelt bolig, (min. 80% varemegenvinding og SEL på max. 1000 J/m3) gælder også for aggregater det betjener en enkelt boligenhed i en etagebolig. Hvis decentrale ventilationsanlæg i etageboliger er koblet sammen, for eksempel gennem et fælles aftræk er det kravet til specifikt elforbrug til lufttransport for etageboliger, der skal overholdes.

Ved ombygning kan der ske lempelser i kravet til varmegenvinding, når ombygningsarbejdet ikke kan udføres uden omfattende ændringer i bebyggelsen. En lempelse kan her være tilvejebringelse af grundluftskiftet ved udsugning i bad og køkken suppleret med tilførsel af udeluft gennem facade, vinduer eller lignende, hvor det af byggetekniske årsager eller pladshensyn kan være vanskeligt at etablere mekanisk indblæsning.

Ventas A/S´ varmegenvindingsaggregater til boliger opfylder alle gældende krav og flere aggregater opfylder også gældende lavenergiklasse.

Ventas A/S har et program af 1-rums ventilationsaggregater med varmegenvinding, som ikke kræver rørføring. Dette er den ideelle løsning i forbindelse med ombygning/renovering eller hvor det i øvrigt er umuligt eller kompliceret at etablere rørføring. Til baderum har Ventas A/S et stort program af badeværelsesventilatorer, som også er et godt supplement til boliger med naturlig ventilation.